Inwestycje drogowe – wody w raportach o oddziaływaniu na środowisko

Paweł Piwnicki1
1Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 031-039, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_03

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Jednym z kluczowych oddziaływań inwestycji drogowych na środowisko jest wpływ na warunki gruntowo-wodne. Poprzez dokładną identyfikację wyjściowego stanu środowiska, analizę skali i zasięgu oddziaływań oraz dobór właściwych rozwiązań chroniących środowisko możliwa jest realizacja przedsięwzięcia drogowego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w kontekście dochowania celów środowiskowych i dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej i w ustawie Prawo wodne.

Słowa kluczowe:

ocena, raport, droga, odwodnienie, jednolite części wód


Road projects – waters in the reports on the environmental impact assessment

Abstract:

One of the key impacts of roads on the environment is their influence on soil-water conditions. Through accurate identification of initial state of the environment, analysis of the scale and range of impacts and selection of appropriate solutions to protect the environment the road project can be successfully achieved in accordance with the principle of sustainable development. This is particularly important in the context of achieving environmental objectives and good status of surface and ground water bodies as set out in the Water Framework Directive and polish Water Law act.

Keywords:

assessment, report, road, drainage, water bodies


Literatura / References:

1 Florkiewicz E. i Kawicki A., Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009.
2 Bohatkiewicz J i inni, Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Kraków: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o., 2007.
3 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm., http://dziennikustaw.gov.pl/ Data dostępu 15 lutego 2016 r.
4 Kołodziejczyk U., Bohatkiewicz J. i inni, Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego, Warszawa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2009.
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 1800, http://dziennikustaw.gov.pl/ Data dostępu 15 lutego 2016 r.
6 Tracz M. i Bohatkiewicz J., Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Część I – wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione (wydanie nie zostało wydrukowane i nie było rozpowszechniane przez GDDP), Warszawa: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 2001.
7 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. U. L 327, 22/12/2000 P. 0001 – 0073, http://eur-lex.europa.eu Data dostępu 15 lutego 2016 r..
8 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://www.kzgw.gov.pl Data dostępu 15 grudnia 2015 r..
9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1482, http://dokumenty.rcl.gov.pl/ Data dostępu 15 lutego 2016 r.
10 Okrasiński K., „Warsztaty na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej – cz. I,” w Konferencja zamykająca cykl szkoleń z RDW w 2014 r. – 3 grudnia 2014 r., Warszawa, 2014.
11 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, „Procedura oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności programów i przedsięwzięć z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej,” w Konferencja zamykająca z Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), Warszawa, 2014.
12 Ustawa z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm, http://dziennikustaw.gov.pl/ Data dostępu 15 lutego 2016 r.