Analizy LCA dla dróg i mostów jako narzędzie do szczegółowej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko

Agata Dąbal, Marcin Łyszczarz1
1Promost Consulting T.Siwowski Sp.J.
Promost Consulting T.Siwowski Sp.J.

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 041-050, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_04

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule przedstawiono możliwości wykonywania analiz LCA w odniesieniu do dróg i mostów wraz z określeniem zasadniczych warunków brzegowych i ustaleniem jednostki funkcjonalnej. Na przykładach przeanalizowano charakterystyczne drzewa procesów stanowiące podstawę do dalszych analiz. Przedstawiono oparte na analizie LCA metody oceny oddziaływania obiektów drogowych i mostowych na takie elementy środowiska, jak klimat czy warstwa ozonowa. Opisano także wpływ warunków brzegowych i rozbudowy drzewa procesów na uzyskiwane wyniki, w odniesieniu do skali oddziaływania na środowisko, wskazując w jaki sposób interpretacja wyników umożliwia podjęcie optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych celem zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

Słowa kluczowe:

środowisko, drogi, mosty, LCA, ocena oddziaływania


LCA analyses for roads and bridges as a tool for detailed and comprehensive environmental impact assessment

Abstract:

The article presents possibilities of using LCA analyses for roads and bridges determining core boundary conditions and functional unit. The examples of characteristic process trees were studied and fundamental for further analyses. The environmental impact assessment methods, based on LCA analyses, illustrating roads and bridges influence on environmental elements such as climate or ozone layer, were presented. The influence of boundary conditions and the process tree expansion on the results obtained was described with its reference to the scale on environmental impact. It showed how the interpretation of the results make an optimization of a design possible in order to minimize the environmental impact.

Keywords:

environment, roads, bridges, LCA, impact assessment


Literatura / References:

1 Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, PWN, Warszawa, 2007.
2 Goedkoop M., Oele M., Vieira M., Leijting J., Ponsioen T., Meijer E., SimaPro Tutorial, 2014 3 SimaPro 5, Batabase Manual, 2001.
4 PN-EN ISO 14040, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura, PKN, Warszawa, 2009.
5 PN-EN ISO 14044, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa, 2009.
6 PN-EN 15804, Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów –Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych, PKN, Warszawa, 2012.
7 Rantala T., Life cycle analysis of three finnish standard bridges, Liikennevirasto, Helsinki 2010.
8 Sagemo A., Strock L., Comparative study of bridge concepts based on life-cycle cost analysis and life-cycle assessment, Chalmers Uniwersity of technology, Goteborg, 2013.
9 Samson-Bręk I., Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych, Archiwum motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Nr 2/2011 (53) s. 69-79.
10 Siwowski T., Zintegrowana analiza cyklu życia w utrzymaniu mostów, Awarie budowlane, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzdroje, 2013.
11 Strykowski W., Lewandowska M., Wawrzynkiewicz Z., Noskowiak A., Cichy W., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych, WITD, Poznań 2006.
12 Wdowiarz W., Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) nawierzchni w drogownictwie- metodyka i przykłady zastosowań, Praca magisterska, Politechnika Rzeszowska, 2015.