System odwodnienia dróg a prawna ochrona herpetofauny

Małgorzata Półtorak1
1Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 081-086, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_08

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Budowa dróg stanowi ingerencję w środowisko naturalne, powodując w nim szereg zmian ekologicznych. Znaczącą rolę w oddziaływaniu na środowisko mają również urządzenia towarzyszące obiektom drogowym, w tym system odwadniania pasa drogowego. Oddziałuje on na poszczególne elementy środowiska, powodując zmiany w dotychczasowych ekosystemach m.in. w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi, krajobrazu, i świata żywego. W referacie zostanie przedstawiony wpływ systemu odwodnienia drogowego na świat zwierzęcy, głównie herpetofaunę. Przedstawione zostaną wyniki kontroli urządzeń odwodnienia pod kątem występowania w nich płazów dla wybranych odcinków dróg zrealizowanych w GDDKiA Katowice. W ramach referatu podane zostaną podstawowe problemy związane z czynną ochroną zwierząt na zrealizowanych inwestycjach drogowych oraz metody działań minimalizujących wpływ systemów odwodnienia na płazy.

Słowa kluczowe:

herpetofauna, urządzenia odwadniające, monitoring obiektów drogowych


The road drainage against the legal protection of herpetofauna

Abstract:

Construction of roads causes interference in the environment, resulting in number of ecological changes. Site facilities associated with road structures, including drainage system of a lane, play a significant role among environmental impacts. It affects particular elements of the environment, causing changes in existing ecosystems, in terms of, among others, surface and groundwater, soil, landscape and lively nature. The paper presents impact of a drainage system of a road on animal nature, mainly herpetofauna. Results of a control of a drainage system facilities for the presence of amphibians are shown for selected sections of roads commissioned by General Directorate for National Roads and Motorways Katowice Branch. Basic problems associated with active protection of animals on completed road investments and methods to minimize the impact of drainage system on amphibians are also presented in the paper.

Keywords:

Herpetofauna, drainage facilities, monitoring of road objects


Literatura / References:

1. Wyniki monitoringu szczelności ogrodzeń ochronnych wzdłuż A-1, monitoring śmiertelności zwierząt na drodze oraz monitoring obecności i stanu zabezpieczeń pułapek antropogenicznych mogących powodować uwięzienie zwierząt w obrębie pasa drogowego odcinka A-1 Pyrzowice – Piekary Śląskie km PB 475+327,65 – 490+427, km obecny odc. 1d 0+583 – 14+029 oraz odc. 1c 0+900 – 21+147, SEPO, Knurów 2015