Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym

Jerzy Kukiełka1, Marcin Dębiński1
1Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 115-121, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_12

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Mieszanki MMCE z dodatkiem miału gumowego były przedmiotem rozpoznawczych badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Politechnice Lubelskiej. Ustalono wstępnie na podstawie przeglądu literatury, dotyczącej stosowania miału gumowego do mieszanek związanych cementem, jego dodatek w ilości 2%, 4% i 6% w stosunku do kruszywa. Zaprojektowano mieszanki a następnie wykonano próbki i przebadano je pod kątem spełnienia wymagań w zawartych w Instrukcji [9]. Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić przydatność miału gumowego w mieszankach MCE i stanowi postawę do opracowana dalszych szczegółowych prac w celu ustalenia nowych wymagań ilościowych wykraczających poza wymagania zawarte w Instrukcji.

Słowa kluczowe:

mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE), miał gumowy


Mineral-cement-emulsion mixtures (MCEM) modified with fine rubber

Abstract:

MCE mixtures fortified with fine rubber were the subject of research in laboratory tests in Lublin University of Technology. As a basic literature review shows, an amount of fine rubber in mixtures with cement in MCEM should be 2%, 4% and 6% of the aggregate. The mixtures were designed planned and prepared as samples for tests assessing the fulfillment of the requirements contained in the Manual [9]. Analysis of the results allows to assess the usefulness of fine rubber in MCE mixtures and is a basis for further detailed studies that are aimed at setting new quantitative requirements, going beyond the requirements included in the Manual.

Keywords:

mineral-cement-emulsion (MMCE), fine rubber


Literatura / References:

1. Biel T.D., Lee H., 1996. Magnesium oxychloride cement concrete with recycled tire rubber. Transportation Research Record No. 1561, 6–12,
2. Horodecka R., Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Sybilski D.: Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2002.
3. Kaloush K.E, Way G.B., Zhu H. 2005. Properties of crumb rubber concrete. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, vol. 1914, 8–14., 10 Savas B.Z., Ahmad S., Fedroff D. 1996. Freeze-thaw durability of concrete with ground waste tire rubber. Transportation Research Record No. 1574, 80–88.
4. Ołdakowaska E: Ocena wybranych właściwości betonów zwykłych z rozdrobnioną gumą ze zużytych opon samochodowych Inżynieria Ekologiczna / Ecological Engineering. Vol. 43, 2015,
5. Radziszewski P., Ołdakowska E.: Właściwości betonów cementowych zawierających rozdrobnione odpady gumowe pochodzące ze zużytych opon samochodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo nr. 32/2008
6. Sadowski T, Pietras D.: Description of degradation process of rubberized lean concrete. Solid State Phenomena Vol. 2016 (2014) pp 67-72. Trans Tech Publications, Switzeland 2014.
7. Stowarzyszenie Przemysłu Gumowego EKOGUMA: Wprowadzenie do recyklingu opon: 2004, Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL”, Piastów, 2004
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej., Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639;
9. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Politechnika Gdańska. Opracowanie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 2014 r.
10. Warunki Techniczne Wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-cementowoemulsyjnej, Zeszyt 61, Wyd. II uzup., Warszawa 1999.
11. Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Mieszanki mineralno-asfaltowe. Opracowane w IBDiM pod kierunkiem Sybilskiego D. do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 19 listopada 2010 r.
12. Dębiński M.: Praca magisterska – Właściwości mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE) z dodatkiem miału gumowego, Politechnika Lublin, 2014;
13. Kukiełka J. Praca doktorska – Trwałość podbudów z mieszanek mineralno-cementowoemulsyjnych MMCE. Politechnika Lubelska, 2006 r.
14. P.391572 – Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego – 21.06.2010 r. BUP 2012, vol. 40, 1 (992), s. 25-25
15. P.400999 – Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych– 10.04.2012 r. BUP 2014, vol. 42, 8, s. 36-36.