Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina

Wojciech Kocki1, Bartłomiej Kwiatkowski1
1Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 201-211, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_21

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Układy urbanistyczne miast są jednymi z najbardziej złożonych struktur
na świecie zależnych od wielu czynników nieprzerwanie je tworzących i przekształcających.
Wśród wielu narzędzi badawczych wykorzystywanych przy m.in. projektowaniu
struktur miejskich istnieje metoda oparta na teorii Space Syntax. Metoda ta pozwala na
przeanalizowanie danej struktury pod względem wielu współczynników np.: integracji lub
łączności przestrzeni jako obszaru badawczego. Do wykonania analiz przestrzennych
wykorzystano tkankę miejską miasta Lublina. Wyniki badań pozwalają określić słabe
i problematyczne obszary układu miejskiego a także są wstępem do dalszych badań.

Słowa kluczowe:

space syntax, urbanistyka, Lublin, komunikacja, przestrzeń


Space Syntax in communication structure of Lublin

Abstract:

Urban structures of the cities are one of the most complicated structures in
the whole world. It depends on many factors, that continuously change and develop them.
Among many research tools which can be helpful in understanding urban structure designing,
there is a Space Syntax method. This method of analyzing grid structures provides a lot of information about connectivity and integration of urban space as a research area. This method was used to perform an analysis of the urban tissue of the city of Lublin. Conclusions resulting from those analysis help identify weaknesses and problematic areas on urban
layout of Lublin, especially related to integration and connectivity of streets and may be used as a basis for further research.

Keywords:

space syntax, urban planning, Lublin, communication, space


Literatura / References:

1 Gehl J., Życie Między Budynkami Użytkowanie Przestrzeni Publicznych, II wydanie, wydawnictwo
RAM, 2013.
2 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 176.
3 Hillier B., Hanson J., The Social Logic of Space, Cambridge University Press, 1984.
4 Hillier B., Space is The Machine, University of Cambridge, 2007.
5 Dursun P., Space Syntax in Architectural Design, Proceedings 6th International Space Syntax
Symposium, Istanbul 2007.
6 Czerkawer – Yamu C., Voigt A., Strategic Planning and Design with Space Syntax, Respecting
Fragile Places: 29th eCAADe Conference Proceedings, 125-133, eCAADe: Conferences.,2011, s.
131.
7 Haq S., Luo Y., Space Syntax in Healthcare Facilities Research A Review, Herd Journal 5(4)
(2012), s 98–117.
8 Ortega – Andeane P., Jimenez – Rosas E., Mercado – Domenech S., Estrada – Rodriguez C.,
Space Syntax as a determinant of spatial orientation perception, International Journal of Psychology,
40(1), (2005), s.11–18.