Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego

Zbigniew Tabor1, Janusz Bohatkiewicz2
1Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
2Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 259-268, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_26

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Jednym z zadań zarządców dróg wojewódzkich jest utrzymanie dróg tak,
aby oddziaływania akustyczne pochodzące od ruchu drogowego były ograniczone do wartości
dopuszczalnych. Ze względu na duże natężenia ruchu, ograniczoną dostępność miejsca,
ograniczone środki w przypadku tych dróg zadanie to w wielu miejscach jest praktycznie
niemożliwe do wykonania. Podstawowym celem przebudowy dróg wojewódzkich jest
obecnie poprawa stanu nawierzchni, która na wielu odcinkach wymaga dużych nakładów
finansowych. Od kilku lat niektóre zarządy dróg wojewódzkich podejmują pierwsze próby
łączenia potrzeb wymiany nawierzchni i ochrony akustycznej poprzez stosowanie nawierzchni
redukujących hałas. Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach podjął działania w tym
zakresie wykorzystując dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne związane ze
stosowaniem nawierzchni redukujących hałas. Działania te skoncentrowano głównie na
wyborze rodzajów nawierzchni, które będą stosowane na drogach wojewódzkich Województwa
Śląskiego oraz kryteriach, które wskażą kolejność odcinków do przebudowy – konieczna
jest systematyczna wymiana nawierzchni. Hierarchizacja działań i wyboru odcinków do
przebudowy lub remontów uzyskiwana jest dzięki uwzględnieniu kilku kryteriów: wyników
programów ochrony środowiska przed hałasem, stanu istniejącej nawierzchni, interwencjom
mieszkańców oraz planom inwestycyjnym uwzględniającym potrzeby rozwoju sieci drogowej.
W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań dotyczących problemu stosowania
nawierzchni redukujących hałas oraz wyboru priorytetowych odcinków dróg wojewódzkich
Województwa Śląskiego do przebudowy.
Artykuł powstał na podstawie wyników współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach i Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej.

Słowa kluczowe:

hałas drogowy, drogi wojewódzkie, nawierzchnie redukujące hałas


Analyses and research of needs and possibilities of protection against noise in surrounding of provincial roads in Silesian Voivodship

Abstract:

One of the tasks of provincial road administration authorities is road
maintenance ensuring that the noise impacts coming from road traffic are restricted to the
limit values. Due to the large volume of traffic, limited availability of space and limited
resources, this task is practically impossible to perform. Nowadays, the primary objective
of the reconstruction of provincial roads is the road surface improvement. In many places it
requires large financial expenses. For several years, some provincial roads authorities have
taken first attempts to combine the needs of resurfacing with acoustic protection by using
noise reducing road surfaces. Provincial Roads Authority in Katowice took action in this
area using existing national and foreign experiences associated with the use of noise reducing
surfaces. These activities focused mainly on the selection of types of road surfaces that
would be used on the provincial roads of Silesian Voivodship and criteria that indicated the
order in which road sections would be rebuild – systematic pavement replacement is needed.
Prioritization of the activities and selection of the road sections planned for the reconstruction
or renovation were obtained by taking into account several criteria: the results of
the noise control plans, condition of the existing pavements, interventions of the inhabitants
and investment plans which included the needs of the development of the road network.
The article presents the results of the analysis and research on the usage of noise reducing
surfaces and the selection of priority sections of provincial roads of Silesian Voivodship
planned to be rebuild.
The article present a joint result of the cooperation between Provincial Roads Authority
in Katowice and the Department of Roads and Bridges (Lublin University of Technology).

Keywords:

traffic noise, provincial roads, noise reducing surfaces


Literatura / References:

Bohatkiewicz J., Hałucha M., Dębiński M. Czy nowoczesne technologie nawierzchniowe oraz
okoliczności prawne pozwolą na demontaż ekranów akustycznych? III Ogólnopolskie Forum
Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego”,
Kraków, 26 – 27 listopada 2015 r.
2 Bohatkiewicz J., Hałucha M. i in. Pomiary hałasu na wytypowanych odcinkach dróg wojewódzkich
województwa śląskiego w latach 2015 – 2016. EKKOM Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. Kraków, czerwiec 2015 – czerwiec 2016.
3 Gardziejczyk W. Przegląd i analiza porównawcza metod badania hałaśliwości nawierzchni
drogowych. Magazyn Autostrady. 1-2/2011 r.
4 Gardziejczyk W. Cicha nawierzchnia drogowa jako sposób na ograniczenie poziomu hałasu od
ruchu samochodowego. Inżynieria Ekologiczna Vol. 40. 2014.
5 Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich w województwie śląskim o natężeniu ruchu powyżej
3 000 000 pojazdów na rok. o łącznej długości odcinków dróg wynoszącej 162.305 km. SGS
EKO-PROJEKT Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Katowice.
wrzesień 2012 r.
6 Mioduszewski P. Przegląd hałaśliwości nawierzchni drogowych w Polsce i w innych krajach Unii
Europejskiej. Metody ochrony przed hałasem. Teoria i praktyka. Zeszyt 1, Wydawnictwo Edroga.pl.
Kraków, 2013 r.
7 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla
terenów poza aglomeracjami. położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej
3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów
rocznie – uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2015 r.
8 Ranieri V. Asfalty porowate: praktyka stosowania i rozwój. Seminarium Transnoise 2013.
Zakopane, 23-25 października, 2013.
9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014. poz. 112).
10 Wytyczne Techniczne. Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 8 LA do warstwy ścieralnej grubości
3 cm, obciążonej ruchem KR5-KR6, o polepszonych właściwościach akustycznych. ZDW-D05.03.13a.
Katowice, lipiec 2014.
11 Wytyczne Techniczne. Mieszanka SMA 5 DSH do warstwy ścieralnej grubości 2 cm, obciążonej
ruchem KR5-KR6, o polepszonych właściwościach akustycznych. ZDW-D-05.03.13x. Katowice,
lipiec 2014.
12 http://edroga.pl/drogi-i-mosty/wplyw-nawierzchni-na-halas-drogowy-0605099 – 15.12.2015 r.