Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie

Andrzej Kadłuczka1
1Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Cracow, Poland

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 029-040, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_04

Historia:
Opublikowano: 20-04-2018

Streszczenie:

W artykule omówiono nowe zjawisko muzealizacji przestrzeni publicznej, które nie oznacza jedynie dostrzeganego przez socjologów dynamicznie wzrastającego zapotrzebowania społecznego na innowacyjnie i atrakcyjnie kształtowane muzea, czy centra promocji dziedzictwa historycznego, ale także coraz szersza, bezpośrednią – „fizyczną” obecność tego dziedzictwa w życiu współczesnego człowieka. Jest ta obecność generowana poprzez inwestycje realizowane na terenach historycznych, które stają się źródłem coraz większej ilości struktur i artefaktów pochodzących z przeszłości „zasiedlających” przestrzeń publiczną w formie niej lub bardziej udanych ekspozycji rekonstruujących rzeczywistość historyczną.

Słowa kluczowe:

przestrzeń, przestrzeń publiczna, dziedzictwo kulturowe, muzeum, ekomuzeum, muzealizacja


Musealization of public space as a form of the presence of cultural heritage in contemporary world

Abstract:

The article discusses the new phenomenon of public space musealization, which does not only mean sociologists perceive dynamically growing social demand for innovation and attractively shaped museums, historical heritage centers, but also an ever-wider, direct – „physical” presence of this heritage in the life of contemporary man. This presence is generated by progress and development of investments carried out in historical areas, which become the source of an increasing number of structures and artefacts coming from the past „settling” public space in the form of it or more successful exhibits reconstructing historical reality and presenting knowledge about the past.

Keywords:

space, public space, cultural heritage, museum, ecomuseum, musealization


Literatura / References: