Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

Beata Majerska-Pałubicka1
1Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury, Politechnika Śląska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 071-076, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_09

Historia:
Opublikowano: 20-04-2018

Streszczenie:

Paradygmat zrównoważonego rozwoju oddziałując na wszystkie dziedziny życia obecny jest również w projektowaniu architektonicznym. W tym przypadku oznacza tworzenie dobrej przestrzeni do życia i relacji społecznych w sposób, który spełnia oczekiwania i daje szansę realizacji potrzeb zarówno obecnym, jak i kolejnym pokoleniom w długim przedziale czasu. Potrzeba zapewnienia dostępnego i przyjaznego środowiska, wpisującego się pełną infrastrukturą w kontekst otoczenia staje się priorytetem. W wielu krajach wypracowano strategie kreowania architektury i urbanistyki w granicach aglomeracji miejskich, które w udany sposób wpływają na integrację paradygmatu zrównoważonego rozwoju z kontekstem ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym.
Analizowany obszar badawczy obejmuje koncepcje kształtowania środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach oraz peryferyjnie położonych, niezagospodarowanych dotąd obszarach miast.
Jako studium przypadku przeanalizowano przykłady dzielnic Ørestad, Sluseholmen i Teglværkshavnen w Kopenhadze, Eriksberg w Göteborgu, Vasta Hammen „City of Tomorrow” z kwartałem B01 w Malmö, Fjord City Bjorvike, Tjuvholmen i Sørenga w Oslo.
Jako metodę badań przyjęto systemowe podejście do tematu, oparte na badaniach i studiach empirycznych konkretnych przypadków, poszerzone o badania literaturowe oraz doświadczenia własne (projektowe i dydaktyczne) autorki.
Zamierzony rezultat badań to próba wskazania holistycznego podejścia i podstawowych narzędzi uwzględniających interesy wszystkich uczestników procesów kształtowania środowiska mieszkaniowego, prowadzących do sprecyzowania zrównoważonych strategii projektowych oraz krótko- i długoterminowych działań.

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, zrównoważona architektura, zrównoważone strategie projektowe


Concepts for designing a sustainable housing environment on revitalized post-industrial areas in cities

Abstract:

The paradigm of sustainable development concerns social life in general. In the architectural context this simply means creating a good space for living in a way that meets the expectations and gives a chance for the fulfilment of needs of both the current and future generations over a long period of time. The need to ensure an accessible and user-friendly environment whose infrastructure fits into the surroundings becomes a priority. In many countries, strategies have been developed in the field of architecture and urban planning within the limits of urban agglomeration, which in a successful way affect the integration of the sustainable development paradigm in the context of economic, social and natural sciences.
The analyzed research area includes new concepts of the development of housing environment in regenerated post-industrial areas as well as in new urban districts which result from innovative transformations of the previously undeveloped areas.
As a case study, the districts Vasta Hammen in Malmö, Fjord City Tjuvholmen and Sørenga in Oslo and Ørestad, Sluseholmen and Teglværkshavnen in Copenhagen, Eriksberg in Gothenburg were analyzed.
As a research method, a systematic approach to the topic was adopted, based on research and empirical studies of specific cases, expanded by literature research and own (design and didactic) experiments of the author.
The intended result of the research is an attempt to indicate a holistic approach and basic tools taking into account the interests of all participants in the processes of shaping the housing environment, leading to the specification of sustainable design strategies and short- and long-term actions.

Keywords:

Revitalization, sustainable architecture; housing environment, sustainable design strategies


Literatura / References:

[1] Dokumenty końcowe z Konferencji Organizacji ONZ „Środowisko i Rozwój” – „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 r., Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1993.
[2] Majerska-Pałubicka B. Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2014.
[3] Gronostajska B. Rewitalizacja terenów portowych w Dusseldorfie nową marką miasta, Renowacje
2013, Przegląd Budowlany 3/2013
[4] Majerska B. Ecological aspects in current housing. Proc. 9th Architecture in Perspective 2017, VSBT Univerzita Ostrawa, 2017
[5] http://srodmiesciemorskie.pl (29.11.2017)