Światło i kolor jako kluczowy element ‘odczuwania architektury’

Agnieszka Chęć-Małyszek1
1Department of Architecture, Urban and Spatial Planning; Faculty of Civil Engineering and Architecture; Lublin University of Technology
https://orcid.org/0000-0001-6004-0635

© 2019 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 18(1) (2019) 011-021, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_19_181_02

Historia:
Opublikowano: 27-05-2019

Streszczenie:

Niniejszy artykuł w szczególny sposób zwraca uwagę, na rolę jaką pełni światło w odbiorze współczesnej architektury. Światło stanowi zasadniczy element kreujący i uwidaczniający piękno architektury, podkreśla jej walory estetyczne i pozwala odczuwać nieograniczoną przestrzeń „całym sobą”. Od zarania dziejów światło w połączeniu z kolorem odgrywało istotną rolę już na etapie projektomania a później jej odbioru. Współcześnie postęp technologiczny i cywilizacyjny przyczynił się do zwiększenia roli światła i koloru umożliwiając zastosowania ich już momentu projektowania. Wzrastające oczekiwania wobec architektów spowodowały intensyfikację zjawiska, która coraz częściej wyrażana jest realizacjami przepełnionymi światłem i kolorem.

Słowa kluczowe:

Światło i kolor jako kluczowy element ‘odczuwania architektury’


The concept of light and color as a key element of experiencing ‘feeling architecture’

Abstract:

This article investigates the role of light in the perception of contemporary architecture. Light is an essential element that creates and reveals the beauty of architecture, emphasizes its aesthetic values, and allows us to feel the unlimited space „with one’s whole self”. Since time immemorial, light in combination with colour has played an important role at the design stage and later in its reception. Nowadays, technological and civilization progress has contributed to the increase in the role of light and color, enabling their application already at the moment of design. Increasing expectations towards architects have led to an intensification of the phenomenon, which is increasingly expressed in projects filled with light and colour.

Keywords:

architecture, light in architecture, feeling of architecture


Literatura / References:

[1] Martyniuk – Pęczak J., Światła miasta, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014.
[2] Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, tłum. J. Holzman, Kraków 2008.
[3] Rabiej J., Architektura: sztuka transfiguracji, Gliwice 2013.
[4] Marcinkowski R. [red.], Słownik Języka Polskiego, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.
[5] Płochoccy E. i Z., Światło odwieczna zagadka, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa 1988.
[6] Krokiewicz A., Zarys filozofii Greckiej, Aletheia 1995.
[7] Verdenius W.J., Parmenidesa koncepcja światła, Przegląd Filozoficzny 2/54 (1992) 281.
[8] Nawrot A., Karolczak D., Jaworska J., Encyklopedia fizyki z astronomią, Wydawnictwo GREG, 2011.
[9] Konarski S., Światło i barwa, Instytut Wydawniczy Zawiązków Zawodowych, Warszawa 1982..
[10] Linton H., Color on Architecture. Design Methods for Buildings, Interiors and Urban Spaces, New York 1999.
[11] Ando T., Fehn S., Wolf G., Fehn T., Wolf S., Ando G., The Secret of the Shadow: Light and Shadow in Architecture, Wasmuth 2002.
[12] Rosmussen S. E., Odczuwanie architektury. Wydawca Karater, Kraków 2015.
[13] Wywiad dla tygodnika „Polityka” Piotr Śmierzewski z HS99. http://www.ciniba.edu.pl/ [dostęp: 17.07.2016].
[14] http://www.architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/centrum_spotkania_kultur_w_lublinie [dostęp: 16.09.2016].